12.25.2011

Da'i Bernama Firanda Memfitnah Ulama Ahlussunnah.

Da'i bernama firanda Memfitnah Ulama Ahlus Sunnah.

Gelar“kadzdzab” (gemar berdusta) yang disematkan oleh salah seorang ulama besar di Madinah Asy-Syaikh Abdullah bin Abdirrahim Al-Bukhari Hafizhahullah kepada seorang pelajar di Madinah yang bernama Firanda Andirja memang merupakan gelar yang layak disandangnya. Mengapa tidak, Firanda seakan tiada henti menghembuskan
fitnahnya dengan menyebarkan berbagai kedustaan dikalangan salafiyyin dengan menyebarkan berita-berita palsu yang kandungannya adalah upaya merendahkan kedudukan para ulama dan Da’i Ahlus sunnah ditengah umatnya.

Belum lama kita mendengarkan “haditsul ifk” Firanda yang menyebarkan fitnah dusta dengan mengatasnamakan Asy- Syaikh Rabi’ bahwa Beliau meninggalkan kota Madinah dan menetap di Makkah karena diusir dari Madinah. “Subahanaka hadza buhtaanun ‘azhim”, betapa lancangnya anda berdusta atas nama seorang yang disebut oleh Imam Al-Albani sebagai “pembawa bendera al-jarhu wat- ta’dil” dizaman ini. Mungkin dia berkata: bukan saya yang mengatakan itu, tapi saya hanya menukil. Kami katakan: Anda terkena ucapan anda sendiri, bukankah anda sendiri menyebutkan dalam “buku fitnah” anda yang berjudul “lerai pertikaian sudahi permusuhan” sebagai berikut:

“Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam kitabnya, al-Adab al-Mufrad (no.324), demikian juga Ibnu Abid Dun-ya dalam kitabnya, ash-shamt (no.260), dan dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam shahih al-Adab (no.247), dari ‘Ali, ia berkata: ُﻞِﺋﺎَﻘﻟﺍ َﺔَﻤِﻠَﻛ ِﺭْﻭُّﺰﻟﺍ ْﻱِﺬﻟﺍَﻭ ُّﺪُﻤَﻳ ﺎَﻬِﻠْﺒَﺤِﺑ ﻲِﻓ
ٌﺀﺍَﻮَﺳ ِﻢْﺛِﻹﺍ “Pengucap perkataan dusta adalah sama dosanya dengan orang yang memanjangkan tali perkataan tersebut.” Makna ucapan ‘Ali “yang memanjangkan tali perkataan tersebut”, yaitu menyebarkannya.” (Dinukil dari buku fitnah Firanda, hal:26).

Tak lama setelah itu, ia kembali berulah di kota Nabi Shallallohu ‘alaihi wasallam, dengan menyebarkan berita palsu berikutnya bahwa Asy-Syaikh Abdullah Al- Bukhari –Hafizhahullah Ta’ala- menjelekkan Syaikh Abdurrazzaq Al-Abbad –Hafizhahullah-, yang menyebabkan Syaikh
Abdullah Al-Bukhari marah besar kepadanya dan tidak memaafkannya hingga dia datang kerumah Beliau. Menurut berita dari Syaikh Al-Bukhari bahwa dia telah datang untuk meminta maaf,namun gelar “pendusta” tersebut masih saja Beliau sematkan kepada hamba Allah yang satu ini, dan gelar itu memang pantas disematkan kepadanya. Selamat berbahagia dengan gelar ini wahai Firanda dari salah seorang ulama besar Madinah Nabawiyyah. Anehnya, Firanda menyebutkan dalam buku fitnahnya (hal:32), ia berkata: “Ada sebagian orang yang tidak bisa mengendalikan lisannya.Tidak peduli dengan apa yang diucapkannya.Tidak peduli siapapun yang sedang ia ghibah, yang ia bicarakan, yang ia rendahkan, yang ia jatuhkan harga dirinya.” (Buku fitnah Firanda:32) Benar apa yang anda katakan, terlebih lagi kalau yang sedang dibicarakan itu seorang ulama senior yang dikenal sebagai pembela sunnah Rasulullah Shallallohu ‘alaihi wasallam, dan pembela manhaj salafi, semisal Syaikh Rabi’ Hafizhahullah Ta’ala.Al-Hafizh Ibnu Asakir rahimahullah berkata: ﻢﻠﻋﺍ ﺎﻳ ﻲﺧﺃ ﺎﻨﻘﻓﻭ ﻪﻠﻟﺍ ﻙﺎﻳﺇﻭ ﻪﺗﺎﺿﺮﻤﻟ ﺎﻨﻠﻌﺟﻭ ﻦﻤﻣ ﻩﺎﺸﺨﻳ ﻪﻴﻘﺘﻳﻭ ﻖﺣ ﻪﺗﺎﻘﺗ ﻥﺃ ﻡﻮﺤﻟ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺔﻣﻮﻤﺴﻣ ﺓﺩﺎﻋﻭ ﻪﻠﻟﺍ ﻲﻓ ﻚﺘﻫ ﺭﺎﺘﺳﺃ ﻢﻬﻴﺼﻘﺘﻨﻣ ﺔﻣﻮﻠﻌﻣ ﻥﺃﻭ ﻖﻠﻃﺃ ﻦﻣ ﻲﻓ ﻪﻧﺎﺴﻟ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺐﻠﺜﻟﺎﺑ ﻩﻼﺑ ﻪﻠﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻪﺗﻮﻣ ﺕﻮﻤﺑ ﺐﻠﻘﻟﺍ ﺭﺬﺤﻴﻠﻓ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﻥﻮﻔﻟﺎﺨﻳ ﻦﻋ ﻩﺮﻣﺃ ﻥﺃ ﻢﻬﺒﻴﺼﺗ ﺔﻨﺘﻓ ﻭﺃ
ﻢﻴﻟﺃ ﺏﺍﺬﻋ ﻢﻬﺒﻴﺼﻳ “Ketahuilah wahai saudaraku –semoga Allah senantiasa memberi taufik kepada kami dan kalian untuk menggapai ridha- Nya dan menjadikan kami dan kalian termasuk orang- orang yang takut kepada- Nya dan bertakwa kepada-Nya- bahwa sesungguhnya daging para ulama itu beracun, dan kebiasaan Allah ‘azza wajalla, dalam membongkar kedok orang- orang yang merendahkannya adalah hal yang telah dimaklumi, dan barangsiapa yang melontarkan ucapannya dengan menjelekkan para ulama, maka Allah ‘azza wajalla, menghukumnya sebelum dia mati dengan kematian hatinya, hendaknya berhati- hati orang- orang yang menyelisihi
perintahnya akan tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih.”

Berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullah: ﻦﻣ ﻒﺨﺘﺳﺍ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺎﺑ ﺖﺒﻫﺫ ﻪﺗﺮﺧﺁ ﻦﻣﻭ ﻒﺨﺘﺳﺍ ﺀﺍﺮﻣﻷﺎﺑ ﺖﺒﻫﺫ ﻩﺎﻴﻧﺩ ﻦﻣﻭ ﻒﺨﺘﺳﺍ ﻥﺍﻮﺧﻹﺎﺑ ﺖﺒﻫﺫ
ﻪﺗﺀﻭﺮﻣ “Barangsiapa yang merendahkan para ulama maka hilang akhiratnya, dan siapa yang merendahkan penguasa maka hilang dunianya, dan siapa yang merendahkan saudaranya maka hilang harga dirinya.”
Berkata Ahmad bin Adzro’I rahimahullah: ﺔﻌﻴﻗﻮﻟﺍ ﻲﻓ ﻞﻫﺃ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻻ ﺎﻤﻴﺳ ﻢﻫﺮﺑﺎﻛﺃ ﻦﻣ ﺮﺋﺎﺒﻛ
ﺏﻮﻧﺬﻟﺍ “Mecela para ulama terkhusus yang senior dikalangan mereka termasuk dosa besar.” Berkata Malik bin Dinar: ﻰﻔﻛ ﺀﺮﻤﻟﺎﺑ ﺍﺮﺷ ﻻﺃ ﻥﻮﻜﻳ ﺎﺤﻟﺎﺻ ﻮﻫﻭ ﻊﻘﻳ
ﻦﻴﺤﻟﺎﺼﻟﺍ ﻲﻓ “Cukuplah kejahatan bagi seseorang yang menunjukkan dia bukan orang saleh tatkala dia merendahkan orang- orang saleh.” Syaikh Abdul Aziz Sadhan –hafizhahullah- berkata: “Berhati-hatilah dari sifat lancang dengan lisan dan telunjuknya terhadap lembaran hidup para ulama, dan berusaha memperburuk citra mereka atau menyebarkan berbagai tuduhan atas mereka.Sebab hal itu akan membuka pintu kejahatan yang lebar, yang dapat menyeretnya kepada kerusakan dan membuat kerusakan baik secara hakiki maupun secara maknawi, bukan hanya menimpa yang mengucapkannya saja, namun menyebabkan rusaknya seluruh masyarakat.Untuk menjelaskan bahayanya perkara ini dikatakan bahwa: sesungguhnya merendahkan para ulama dan meremehkan mereka, lebih besar dosa dan kejahatannya dibanding merendahkan selain mereka. Sebab merendahkan para ulama bukan hanya sekedar merendahkan pribadinya saja, namun mengarah kepada sikap merendahkan apa yang mereka bawa berupa ilmu, dan apa yang mereka miliki dari agama dan akhlaq.Oleh karenanya, dikhawatirkan atas orang yang merendahkan para ulama akan ditimpa hukuman yang disegerakan, disebabkan buruknya perbuatan dan kejahatannya.” (Manzilatul ulama,Syaikh As-Sadhan,hal:33),

Lalu beliau menyebutkan salah satu bentuk merendahkan para ulama: “mengotori lisannya dengan meng-ghibah mereka atau tidak membela kehormatan mereka tatkala dighibahi, dan musibah yang terbesar adalah tatkala seseorang merasa nikmat dengan merusak kehormatan mereka baik dengan ucapan, pendengaran atau menunjukkan tanda menerima. Perbuatan ini menunjukkan keburukan hati dan kejelekan maksud, bagaimana mungkin dia menghalalkan dirinya untuk melakukan perbuatan yang kotor itu. Meng-ghibah seorang muslim adalah haram berdasarkan nash al-Qur’an ﺎًﻀْﻌَﺑ ْﻢُﻜُﻀْﻌَﺑ ْﺐَﺘْﻐَﻳ ﺎَﻟَﻭ “Dan jangan sebagian kalian mengghibah sebagian lainnya.”
(QS.Al-Hujurat:12).

Sebab seorang muslim yang tidak berilmu memiliki kemuliaan dengan sebab islam, lalu bagaimana dengan seorang alim yang kedudukannya jauh lebih mulia dibanding yang lain, dengan kemuliaan ilmunya dan besar manfaatnya?.” (Manzilatul ulama:55) Namun ternyata kebiasaan berdusta Firanda tidak juga berhenti, dan gelar yang telah dilekatkan kepadanya tidak membuatnya jera dan bertaubat kepada Allah ‘azza wajalla, bahkan masih saja terus menyebarkan fitnah dan dusta.

Wallohu Ta 'Ala A'lam.

Sumber: http://www.salafybpp.com/ categoryblog/97-dusta-firanda-ditengah-
badai-fitnah-yang-sedang-melanda-bag1.html

0 komentar:

Posting Komentar

Assalamualaikum.
Untuk memperbaharui blog ini komentar anda sangat saya harapkan.
- Komentar anda sangat berarti buatku.
- Komentar anda sangat berharga bagiku.
- Komentar anda adalah kebangga'anku.

Berilah komentar yang dapat membuat saya merasa nyaman dan bergairah untuk terus memperbaharui situs ini.

komentar anda sangat membantu saya untuk terus berkarya. (~_~)

Terimakasi karena sudah berkunjung!

Jazakumulloh khoiron katsir.

MASUK DENGAN AKAUN FACEBOOK

SOHABAT BLOGGER

iLmoe Mp3 Kajian

JUMLAH & LOKASI PENGUNJUNG

free countersLocations of Site Visitors

PENGELOLA SITUS

Foto saya
Waikewak (kampung halamanku), Larantuka, Nusa Tenggara Timur, Indonesia
Assalamualaikum. Saya hanyalah orang bodoh yang mau belajar dan beramal sesuai dengan AsSunnah. Daerah Asalku: Flores Timur (NTT) Indonesia. TTL: Waikewak (kampung halamanku) 15/03/1982. Pendidikan Dasar/Lanjutan. MIS :(Madrasa Ibtidai'iyyah Swasta) Waikewak - NTT - Indonesia. MTS/N : (Waiwerang - NTT - Indonesia. SMA/SMK : YP PGRI Makassar/ujung pandang. Tamat pendidikan tahun 2000-2001. Adapun blog/situs yang saya kelola sa'at ini adalah sebuah situs utama yang saya kelola melalui Hanphone (HP) Nokia 5230, dan Insya Alloh melalui situs ini kalau tidak ada halangan saya akan terus update Album-album dalam bentuk mp3, sekiranya layanan ini kurang memuaskan dihati para ikhwan dan akhwat sekalian diharapkan untuk tetap bersabar hehe.. , Akhir kata selamat untuk menikmati.

  © Download mp3 GEMMA SHOLAWAT DAN QOSIDAH by Gusari Sapoetra Noermandiri Bethan Al Waikewaki 2009

Back to TOP